ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zij het laatst aangepast op 20 Mei 2019.
U kan de algemene voorwaarden hier ook downloaden

Artikel 1- Definities/Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: And Concepts, v.o.f., gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70860122

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van Werkzaamheden, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Offerte: alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.

1.4 Opdracht: de dienst of het product dat door de Opdrachtnemer geleverd zal worden.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de Offerte.

1.6 Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de Opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals vermeld in de Offerte

1.7 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

Opdrachtnemer voert al haar Werkzaamheden uit Overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 - Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en

Overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de

Werkzaamheden worden aangegaan.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 3- Offerte

3.1 Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een Offerte of voorstel. Een voorstel omvat een beschrijving van de Werkzaamheden op hoofdlijnen. Een Offerte behelst een voorstel met daaraan toegevoegd een financieel voorstel.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest een Offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Opdrachtnemer.

3.3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 In de Offertes gaat Opdrachtnemer er van uit dat dat de Werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Opdrachtnemer te worden opgegeven. Opdrachtnemer zal dan in de Offerte expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Opdrachtnemer rekening is gehouden.

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangen van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.

3.7 Opdrachtnemer bindt zich uitdrukkelijk niet aan het bewerkstelligen van een bepaald resultaat.

3.8 Tenzij een vast bedrag is overeengekomen voor de Overeenkomst, geschieden de Werkzaamheden tegen tarieven die jaarlijks door Opdrachtnemer worden vastgesteld en tussentijds kunnen worden gewijzigd. Indien een vast bedrag is overeengekomen is het Opdrachtnemer toegestaan dit bedrag aan te passen indien bij het aangaan van de Overeenkomst niet te voorziene omstandigheden dat vergen.

3.9 Een door Opdrachtnemer opgestelde Offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het verzoek tot het uitbrengen van Offertes en opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Offerte zijn slecht mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de Offerte worden gehecht.

4.3 Afspraken of Overeenkomsten met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken of Overeenkomsten door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.5 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.6 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht of uit de Offerte voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

4.7 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor Opdrachtnemer onaanvaardbaar maken.

4.8 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

4.9 Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan, welke zekerheid Opdrachtgever verplicht is te stellen. Of de door Opdrachtgever te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer.

4.10 Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot Opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. Opdrachtnemer zal hiervoor een factuur naar Opdrachtgever sturen.

4.11 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten op door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden over te dragen aan derden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juist levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen en het duidelijke en ondubbelzinnige verschaffen van instructies aan Opdrachtnemer.

5.3 Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 2 van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan alsmede de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens training en tijdens het bewerken en ontwerpen van een identiteit/huisstijl. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

5.6 Opdrachtnemer levert het materiaal af in de door haar bewerkte bestanden. Nabewerking buiten de aangegeven evaluaties en nabewerking het design na aanlevering is enkel na overleg met Opdrachtnemer en kan extra kosten met zich meebrengen.

5.7 Opdrachtnemer levert geen onbewerkte bestanden aan, tenzij anders overeengekomen.

5.8 Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren.

5.9 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.

5.10 Opdrachtgever staat in voor tijdige aanlevering van de noodzakelijke documenten en gegevens. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever medewerkers ter beschikking zou stellen, zorgt Opdrachtgever dat deze tijdig beschikbaar en van goede kwalificatie zijn.

5.11 Opdrachtnemer mag extra verrichte Werkzaamheden in rekening brengen bij Opdrachtgever voor zover het Werkzaamheden betreft die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst en bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar was dat deze extra Werkzaamheden behoefden te worden verricht.

5.12 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. In dat geval stuurt Opdrachtnemer derden aan op kwaliteit, voorgestelde procedures, gestelde voorschriften, kwaliteit en tijdsplanning welke door derden worden geleverd. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleverde producten en/of diensten van derden, voor eventueel gemaakte fouten of onjuistheden verkregen vanuit derden.

5.13 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

5.14 Indien bepaalde gegevens noodzakelijkerwijze bij derden moeten worden verkregen, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derden.

5.15 Door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en de frequentie waarmee de Opdrachtgever geïnformeerd wordt over de uitvoering van de Overeenkomst.

5.16 Openbaarmaking van tussentijdse rapportages mag uitsluitend plaatsvinden met uitdrukkelijke wederzijdse schriftelijke instemming, tenzij eerder schriftelijk anders is overeengekomen.

5.17 Om de Overeenkomst op de afgesproken wijze binnen de vastgelegde termijn uit te voeren, doet Opdrachtnemer al hetgeen verwacht mag worden. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst niet binnen de vastgelegde termijn kan uitvoeren, wordt deze termijn in overleg met de Opdrachtgever verlengd, zonder dat dit de Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, ontslaat van zijn contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

5.18 Indien de wijziging van de opzet van de Overeenkomst onvoorzienbaar noodzakelijk is, zal dit ook gevolgen hebben voor de omvang van de Werkzaamheden, de fasering, de methode, de analyse of de rapportage, hetgeen niet alleen van invloed is op de kosten, maar ook op de in acht te nemen termijnen. Is er sprake van voorzienbare aanpassing, met vergelijkbare gevolgen, dan zal bezien moeten worden hoe eventuele gevolgschade beperkt kan worden door aanpassing van de opzet of enig andere maatregel, alles in overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 6. - Levering

6.1 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Een overeengekomen aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. Door overschrijding van een dergelijke termijn is Opdrachtnemer niet direct in verzuim. Deze tekortkoming van Opdrachtnemer levert nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht op verschuiving van de aanvangsdatum en/of verlenging van de oplevertijd en/of opleverdatum indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden of door wijzigingen van de Overeenkomt dan wel in de voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de Werkzaamheden binnen de genoemde oplevertermijn en opleverdatum wordt opgeleverd.

6.4 Indien de aanvang of de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

6.5 Indien Opdrachtnemer niet in staat is een volgende deelwerkzaamheid na te komen, ontslaat dit Opdrachtgever niet van de plicht om de openstaande bedragen van de vorige deel Werkzaamheden te voldoen.

6.6 Vanaf het moment dat het design is aangeleverd heeft de Opdrachtgever de tijd om binnen 14 dagen aan te geven welke correcties Opdrachtgever uitgevoerd wilt hebben om vertraging te voorkomen, tenzij anders overeengekomen.

6.7 Opdrachtnemer maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6.8 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per e-mail of Wetransfer.

Artikel 7. - Vergoeding

7.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding, vermeld in eventuele prijslijst, van toepassing.

7.2 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, zal Opdrachtnemer dit tijdig melden en rekent Opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

7.3 Indien aannemelijk is dat Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Opdrachtnemer dit melden en doorberekenen aan Opdrachtgever.

7.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van afspraken gemaakt omtrent de Offerte of prijslijst.

7.5 Mochten er Werkzaamheden buiten de pakketprijzen en Offerte afspraken plaatsvinden, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover inlichten en op basis van de verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

7.6 Alle door Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. - Betalingsvoorwaarden

8.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht tot periodieke facturatie, wat inhoudt dat Opdrachtnemer het recht heeft, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte Werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de Opdrachtgever.

8.3 Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.4 Indien Opdrachtgever zijnde een zakelijke partij niet binnen de hiervoor in lid 3 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtgever heeft.

8.5 Indien Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon niet handelende in zijn beroep of bedrijf, derhalve een consument, niet binnen de hiervoor in lid 3 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij eerst in verzuim nadat Opdrachtnemer hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert.

8.6 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van euro 125,- bij een zakelijke partij als hierboven in lid 4 genoemd en met een minimum van euro 40,- bij een natuurlijke persoon niet handelende in zijn beroep of bedrijf als hierboven in lid 5 genoemd (na aanmaning).

8.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.8 Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde

8.9 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever worden alle door Opdrachtnemer binnen de Overeenkomst aan de Opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen, gegevens, logo’s te gebruiken.

Artikel 9. - Auteursrecht, modellenrecht, portretrecht en eigendomsrecht

9.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, beeld, foto’s of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk-, detailtekeningen, uiteindelijke ontwerp alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, alsmede het auteursrecht op de door Opdrachtgever uitgegeven trainingsmaterialen zoals sheets, handboeken, cursusboeken, hand-outs, readers en andere bij de training te gebruiken schriftelijke materialen die allen ontwikkeld werden door Opdrachtnemer, komen toe aan Opdrachtnemer. Zolang geen nadere schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht, blijven deze rechten bij Opdrachtnemer. Ook het overhandigen van producten als hiervoor omgeschreven houdt nimmer de overdacht in van enig recht.

9.2 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is gemaakt, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Opdrachtnemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.5 Zolang geen nadere afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Opdrachtnemer.

9.6 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Opdrachtnemer, rekent Opdrachtnemer drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

9.7 Betaling van schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Opdrachtnemer.

9.8 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient Opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

9.9 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of ander gemaakt werk aan te brengen. De Opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Opdrachtnemer als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.

9.10 Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale bestanden op internet te plaatsen of te publiceren in een andere bewerking (uitsnede/collage/kleuren/contrast, etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door Opdrachtnemer.

9.11 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

9.12 Opdrachtgever dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie.

9.13 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatst werk op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of met een andere reden, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. Opdrachtnemer zal dit werk, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website, of ander gebruikt middel, verwijderen.

9.14 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te licenseren aan derden ter promotie, tenzij anders overeengekomen.

9.15 Bezwaar tegen openbaarmaking van werk dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakt te worden.

9.16 Het auteursrecht, meer in het algemeen het intellectuele eigendom van voorstellen, Offertes, rapporten of andersoortige eindproducten berust bij Opdrachtnemer, dit geldt ook voor in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde instrumenten (zoals vragenlijsten, protocollen, software).

9.17 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, door Opdrachtgever uitgegeven trainingsmaterialen zoals sheets, handboeken, cursusboeken, hand-outs, readers, andere bij training of onderwijs te gebruiken schriftelijke materialen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na voorafgaand verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstig toepassing.

9.18 Verzamelde gegevens zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

9.19 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de eventueel door hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en/of anderszins in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde bescheiden geen intellectuele eigendomsrechten van derden berusten, althans dat door het gebruikmaken van deze gegevens / bescheiden geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 10.- Annulering en opschorting

10.1 Bij annulering wordt onderscheid gemaakt tussen een Overeenkomst voor het verrichten van Werkzaamheden op het gebied van (het verzorgen van) trainingen (diensten) enerzijds en een Overeenkomst voor het verrichten van Werkzaamheden op basis van een Opdracht op het gebied van de ontwikkeling en uitwerking van concepten (producten) anderzijds.

10.2 Annulering van de Overeenkomst voor het verrichten van Werkzaamheden op het gebied van (het verzorgen van) trainingen door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt en Opdrachtnemer met deze annulering schriftelijk/elektronisch instemt. Met inachtneming van het hierna bepaalde, zullen ingeval van annulering te allen tijde alle reeds gemaakte (voorbereidings)kosten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht bij annulering door Opdrachtgever:

a. annulering meer dan achtentwintig (28) dagen voor aanvang van de Werkzaamheden/training door Opdrachtnemer: 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Indien er is overeengekomen met een uurtarief te werken, dan brengt Opdrachtnemer 50% van het uurtarief van de geplande uren in rekening;

b. annulering minder dan achtentwintig (28) voor aanvang van de Werkzaamheden/training door Opdrachtnemer: 100% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Indien er is overeengekomen met een uurtarief te werken, dan brengt Opdrachtnemer 100% van het uurtarief van de geplande uren in rekening.

10.3 Annulering van de Overeenkomst voor het verrichten van Werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling en uitwerking van concepten door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt en Opdrachtnemer met deze annulering schriftelijk/elektronisch instemt. Met inachtneming van het hierna bepaalde, zullen ingeval van annulering te allen tijde alle reeds gemaakte (voorbereidings)kosten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht bij annulering door Opdrachtgever:

a. annulering na ontvangstbevestiging van de getekende Offerte door Opdrachtnemer: 75% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Indien er is overeengekomen met een uurtarief te werken, dan brengt Opdrachtnemer 75% van het uurtarief van de geplande uren in rekening.

10.4 Schade van de Opdrachtgever wordt bij annulering nimmer vergoed.

10.5 De financiële verplichtingen van Opdrachtnemer jegens derden, verband houdende met de geannuleerde Overeenkomst, welke door Opdrachtnemer moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ten gevolge van opzegging van de Overeenkomst

10.7 Indien de Opdrachtgever later is dan de afgesproken tijd, mag de Opdrachtnemer de verloren tijd inkorten en toch de gehele afgesproken prijs berekenen.

10.8 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

10.9 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

10.10 Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

10.11 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien:

  • Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst en ondanks een schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen veertien (14) dagen haar verplichtingen is nagekomen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is in welk geval geen ingebrekestelling is vereist, en tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolg niet rechtvaardigt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en/of een voorschot/aanbetaling te betalen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid en/of betaling van een voorschot/aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, bij het op Opdrachtgever van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door Opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe en bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

10.12 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.13 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

10.14 Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 11. - Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Opdrachtnemer.

11.2 Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de Opdrachtnemer.

11.3 Klachten na de in lid 1 of 2 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

11.4 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11.5 Opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Artikel 12. - Privacy en gebruik van persoonsgegevens

12.1 Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, adres en telefoonnummer, worden door de Opdrachtnemer afgeschermd of gewijzigd in geval van het promoten of publiceren van zaken.

12.2 Namen en data worden vermeld, tenzij anders overeengekomen.

12.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen zich houden aan de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van de privacy, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.4 Ingeval met de Opdracht en/of Werkzaamheden van Opdrachtnemer persoonsgegevens worden verwerkt en Opdrachtnemer hierbij optreedt als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst aangaan waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst maakt dan integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 13. - Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

13.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

13.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 50% van de vergoeding als genoemd in de Overeenkomst, zulks met een maximum van € 2.500,- inclusief BTW.

13.4 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en vervolgschade waaronder mede begrepen bedrijfsschade, winstderving, milieuschade, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen of immateriële schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van personeelsleden van Opdrachtgever en derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van materiele en immateriële schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.

13.6 De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer als hierboven genoemd in de leden 1 t/m 5 geldt niet indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

13.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de producten of diensten. Opdrachtnemer biedt aan Opdrachtgever aan alle vervaardigde producten en diensten voor openbaarmaking daarvan op juistheid te controleren.

13.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen, noch is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het ontbreken van concepten, werken en/of beeldmateriaal.

13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van bestanden die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverd heeft.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

13.11 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

13.12 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de verrichtte Werkzaamheden.

Artikel 14. - Wijzigingen van algemene voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

14.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen zoals arbitrage, mediation of bindend advies.

Scroll to Top